Thailand RFID Case Study Project

 

 

 

เป้าหมายของโครงการ:

 • สรรหา รวบรวม คัดกรอง และจัดทำกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดี ในแต่ละอุตสาหกรรม โครงการ ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายอย่างน้อย 10 กรณีศึกษา
 • จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่กรณีศึกษาดังกล่าว ให้กับผู้สนใจ ในรูปแบบ เอกสารทางวิชาการ Presentation และ/หรือ Video ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น
  • สื่อมวลชน
  • เผยแพร่ผ่านช่องทางของสถาบันฯ เช่น เว็ปไซต์ของสถาบันฯ วารสารของพันธมิตร และ ผ่านความร่วมมือในการจัดทำกรณีศึกษากับ RFID Journal, USA. เป็นต้น
  • รวบรวมเป็นกรณีศึกษาใน Thailand RFID Directory 2011-2012
  • นำเสนอในงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องทั้งที่จัดโดยสลอท.และหน่วยงานพันธมิตร
  • จัดกิจกรรม Workshop และเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สถานที่จริง (ในกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าของโครงการ)

เงื่อนไขในการพิจารณากรณีศึกษา:

 • Innovation ความเป็นนวัตรกรรม เช่น ความแปลกใหม่ การนำไปใช้ในรูปแบบที่ยังไม่เคยมีมาก่อน ความสร้างสรรค์ มีแนวคิดในการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง และ/หรือ พัฒนากระบวนการ
 • Benefits สามารถแสดงผลที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ได้อย่างชัดเจน ทั้งส่วนที่เป็น Tangible Benefits เช่น ROI, การลดต้นทุน, การเพิ่มประสิทธิภาพ,ฯลฯ หรือ Intangible Benefits เช่น ความพอใจของลูกค้า การเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ฯลฯ โดยจะต้องมีผู้ให้ข้อมูลทั้งที่เป็นผู้ใช้งาน (Users) และผู้พัฒนาติดตั้งระบบ (Developers & Implementers)
 • Ability to Scale-up, Industry Catalyst แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการขยายผล หรือ เป็นกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ในการประยุกต์ใช้งาน
 • Local Value-Added เป็นกรณีศึกษาที่ ต้องมีส่วนประกอบของระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในประเทศ เช่น แท็ก เครื่องอ่าน Middleware Software หรือ กระบวนการในการออกแบบระบบ เป็นต้น

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้ใช้งาน (Users) จะได้รับ:

 • โอกาสในการประชาสัมพันธ์บริษัทและแสดงศักยภาพในการพัฒนาระบบสู่ความเป็นผู้นำในสายธุรกิจ ให้ผู้สนใจได้รับทราบ ทั้งที่ผ่านเอกสาร การสัมมนา และการพาผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัท เป็นต้น
 • มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกรณีศึกษากับผู้ใช้งานอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมของสลอท. (เฉพาะกิจกรรมที่ระบุไว้) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1 ท่านต่อกิจกรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนในประเทศ และผ่านวารสาร RFID Journal, USA. ในระดับนานาชาติ และมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานทั้งงานสัมมนา RFID ในระดับประเทศและภูมิภาค
 • ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันฯ ในการให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบต่อเนื่อง

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้พัฒนาและติดตั้งระบบจะได้รับ:

 • โอกาสในการประชาสัมพันธ์บริษัท และผลิตภัณฑ์ ให้ผู้สนใจได้ทราบ ผ่านเอกสาร การนำเสนอในงานสัมมนาต่าง ๆ รวมถึงมีโอกาสได้ตีพิมพ์ในวารสาร RFID Journal, USA ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น
 • สร้างความน่าถือมากขึ้น เนื่องจากมีกรณีศึกษาเป็นหลักฐานและรับรองความสำเร็จในการทำงาน ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันฯ
 • ได้ตีพิมพ์กรณีศึกษาใน หนังสือ Thailand RFID Industry Directory 2011-2012
 • ได้รับแจ้งข่าวและเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาหรือออกบูธนิทรรศการ ในส่วนงานที่ตรงกับความชำนาญของท่าน

กรณีศึกษาในโครงการ:

 • รวบรวมกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดี ในแต่ละอุตสาหกรรม เป้าหมาย 10 โครงการ
 • กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรณีศึกษาที่ 2 การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการแปรรูปอาหาร ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ของ CPF (อยู่ในระหว่างการจัดทำ)
 • กรณีศึกษาที่ 3 การตรวจสอบและติดตามรถบรรทุกของ บริษัท SCG Logistics จำกัด (อยู่ในระหว่างการจัดทำ)
 • กรณีศึกษาที่ 4 การตรวจสอบย้อนกลับและบริหารจัดการภาชนะหมุนเวียนด้วยอาร์เอฟไอดีของ มูลนิธิโครงการหลวง (อยู่ในระหว่างการจัดทำ)

เอกสารอธิบายโครงการเพิ่มเติม:  20110711 รายละเอียดโครงการจัดทำกรณีศึกษา RFID.pdf

แบบฟอร์มกรณีศึกษา (Paper):  20110708 แบบฟอร์ม การจัดทำกรณีศึกษาอาร์เอฟไอดี (MS Word format)

ตัวอย่างเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวกับกรณีศึกษา:

ตัวอย่างรายงานกรณีศึกษา:  ตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวอย่างวีดีโอกรณีศึกษา: Video Clip: ระบบการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวอย่างกิจกรรมการศึกษาดูงานจากกรณีศึกษา: กิจกรรม “RFID SMART-ADOPTION TRIP: กรณีศึกษาการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด” 3 มิถุนายน 2554

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกไปนำเสนอในต่างประเทศ : http://www.rfid.or.th/th/activities/detail.asp?id=58

     สนใจติดต่อ สุชาดา  เวียงหฤทัย สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-345 1231 อีเมล์ suchadaw@off.fti.or.th

Advertisements
%d bloggers like this: