RFID Product Development & Certification Case Study Project

“โครงการการจัดทำกรณีศึกษาตัวอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาร์เอฟไอดี”
RFID Product Development & Certification Case Study Project

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

          ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการไทยที่มีความสามาถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนพอสมควร แต่ปัญหาในการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการใหม่หรือขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการเดิมประการหนึ่ง คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

          แม้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง นำผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบและรับเครื่องหมายมาตรฐานที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเป็นการสร้างการยอมรับจากผู้ใช้งาน และเป็นมีสิทธิประโยชน์หลายประการที่ผู้ประกอบการจะได้ แต่ผู้ประกอบการจำนวนมากก็ยังไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีแผนการที่แน่ชัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าทดสอบฯ จากการสำรวจปัญหาเบื้องต้นพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการยังไม่มีความเข้าใจในขั้นตอนการออกแบบ หัวข้อและขั้นตอนในการทดสอบผลิตภัณฑ์ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ต้องใช้ ตลอดจนกระบวนการในการทดสอบที่ชัดเจน รวมถึงความไม่มั่นใจในการแก้ปัญหาหรือวิเคราะห์วงจรเพื่อให้มีคุณภาพตรงกับมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

          ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นการสร้างกรณีศึกษาตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการทางด้านอุปกรณ์โทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาร์เอฟไอดี ฯลฯ สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น จึงได้จัดทำโครงการ “การจัดทำกรณีศึกษาตัวอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาร์เอฟไอดี” โดยมีจุดประสงค์ในการจัดทำกรณีศึกษาจากผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบเพื่อรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยโครงการได้ร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการทดสอบอุปกรณ์ทางด้านอาร์เอฟไอดี เพื่อสร้างและจัดทำกรณีศึกษาตัวอย่างของผู้ประกอบการเอกชน แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทดสอบเบื้องต้น ก่อนนำอุปกรณ์เข้าทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และทำการเผยแพร่กรณีศึกษาตัวอย่างดังกล่าวให้กับผู้สนใจ เพื่อที่จะได้มีแนวทางในการประยุกต์และวางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในขั้นตอนการทดสอบ เห็นถึงประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและได้รับเครื่องหมายคุณภาพ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการไทย อันจะทำให้อุตสาหกรรมด้านอาร์เอฟไอดีมีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives)

  • จัดทำกรณีศึกษาจากผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาร์เอฟไอดี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพื่อเตรียมการเข้าทดสอบเพื่อขอรับเครื่องหมายมาตรฐานทางคุณภาพและทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีนั้น ๆ โดยร่วมมือกับ หน่วยงานที่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกแบบและปรับแต่งวงจร ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และมีศักยภาพในการยื่นขอรับการทดสอบตามมาตรฐาน อันจะเป็นตัวอย่างและกรณีศึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
  • เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ ผู้ทำการทดสอบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ อันจะเป็นกลไกที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
  • สร้างแบบจำลองและกรณีศึกษา เพื่อเผยแพร่เป็นกรณีตัวอย่าง ปัจจัยและข้อจำกัดที่ ก่อให้เกิดความสำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าทดสอบจากกรณีศึกษาจริงของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในการปรับปรุงโครงการสนับสนุนต่อไป
    • ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาร์เอฟไอดีให้มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การส่งออกและทดแทนการนำเข้า
    • สร้างเครื่องมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ ในประเทศ เช่น ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย มจพ. และ ศทอ. เป็นต้น
Advertisements
%d bloggers like this: