About

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจาก ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่ได้ระดมสมองมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง นับเป็นการเสียสละของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้ระดมความรู้ความสามารถ และการถ่ายทอดประสบการณ์ โดยสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือจาก 5 หน่วยงานดังนี้

  1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล
  5. สมาคมสมองกลฝังตัวไทย

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการตื่นตัวในวงการเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และมีการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: