การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการรถบรรทุกขนส่งสินค้าด้วยอาร์เอฟไอดี

กรณีศึกษา เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการรถบรรทุกขนส่งสินค้าด้วยอาร์เอฟไอดี

CaseStudy: RFID Solution for Transportation Management

บทคัดย่อ

      เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเป็นอีกเครื่องมือที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน เช่น ธุรกิจการขนส่ง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยสนใจนำเอาอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้มากขึ้น และการออกแบบระบบ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ก็สามารถพัฒนาขึ้นจากฝีมือของนักพัฒนาระบบไทย ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสภาวะการทำงานของอุตสาหกรรมและการขนส่งในประเทศ อาร์เอฟไอดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็ง และลดต้นทุนให้องค์กร ดังตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง (Logistics) ของ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งโครงการนี้ ประสบความสำเร็จ เป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2009 (RFID Solution for Transportation Management)ในการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ในการจัดการด้านการขนส่ง

     จากการพัฒนาระบบอาร์เอฟไอดีของ SCG Logistics ส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้งพนักงานและผู้บริหารระดับสูงในองค์กร มีการทำงานที่เป็นระบบสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ และสามารถนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานได้ละเอียดมากขึ้น

ดาวโหลดเอกสารฉบับเต็ม – – > คลิกที่นี่ < – –

Advertisements
Categories: Uncategorized

โครงการการจัดทำกรณีศึกษาตัวอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาร์เอฟไอดี

RFID Product Development & Certification Case Study Project
RFID Product Development & Certification Case Study Project

 

   วีธีการดำเนินโครงการ

    วีธีการดำเนินโครงการ โครงการจะช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด  ทดสอบเบื้องต้น (Pre-test) ให้กับบริษัทผู้ประกอบการผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาร์เอฟไอดี ที่มีความสนใจที่จะนำอุปกรณ์เข้าทดสอบเบื้องต้น หรือ เพื่อขอรับเครื่องหมายตามมาตรฐาน โดยมีการช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 1. ค่าทดสอบ Pre-test ที่หน่วยงานทดสอบฯ ไม่เกินบริษัทละ 10 ชม. (โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก ศทอ. ในอัตราเหมาจ่าย ชม.ละ 3,000 บาท)
 2. ค่าที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายทุกหนทุกแห่ง มจพ. บริษัทละไม่เกิน 10,000 บาท (ในอัตราเหมาจ่าย)
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน เข้าทดสอบและขอคำปรึกษาตามกระบวนการข้างต้น
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะการจ่ายแบบ re-imbursement

  

 

 

   เอกสารแนะนำหน่วยงานสนับสนุน 

  

  –  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (PTEC)

  –  ห้องปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์สื่อสารไร้สายทุกหนแห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

 

 

  ตัวอย่างการทดสอบ

          –   วีดีโอการทดสอบ ESD

          –   วีดีโอแนะนำศูนย์ทดสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์ RFID โดย ดร. ไกรสร ภาค 1/2

          –   วีดีโอแนะนำศูนย์ทดสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์ RFID โดย ดร. ไกรสร ภาค 2/2

     สนใจติดต่อ สุชาดา  เวียงหฤทัย  สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-345 1231 อีเมล์ suchadaw@off.fti.or.th
Categories: Uncategorized

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศกับบทบาทในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีกับอุตสาหกรรมอาหาร

ความต้องการด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) การตรวจสอบย้อนกลับได้ของอาหาร (Food Traceability) และการเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปาทานของอาหาร (Food Supply-chain) เป็นหัวข้อที่ได้รับการสนใจ และกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย โดยหากพิจารณาจากผลของการเพิ่มจำนวนของประชากร และปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก(Climate change) ทำให้ปัญหาในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดในสภาวะปัจจุบัน โดยไม่ทำลาย หรือมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด กำลังเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายมากขึ้น จากข้อมูลของ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบุปัญหาที่น่าสนใจดังนี้

 • ในปี ค.ศ. 2050 ทั่วโลกจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตอาหารอีก 100 % ของกำลังการผลิตในปัจจุบัน [1]
 • พื้นที่การเกษตรทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเพียง 1เปอร์เซนต์ ในอีก 30 ปีข้างหน้า [1]
 • โดยเฉลี่ยของการผลิตอาหารทั่วโลก มากกว่า 50% ของผลผลิตที่ได้สูญเสียเนื่องจากผลของการจัดการในห่วงโซ่อุปาทานของอาหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ [2]
 • อาหารที่ต้องผลิตเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นในอีก 50 ปีข้างหน้า 70% จะต้องมากจากการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

 

A 100 % increase in World Food Production is required by 2050 [1]

เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการนำมาใช้งานในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปาทานด้านอาหาร ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้งานและมีผลประสพความสำเร็จมาแล้วอย่างไรก็ตาม การนำมาใช้งานจำเป็นจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ที่ถูกต้องและชัดเจน เนื่องจากเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในปัจจุบัน ยังมีราคาค่อนข้างสูง และเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการนำมาใช้งาน หรือ ออกแบบ ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีให้มีความเหมาะสมในการใช้งานกับอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทยซึ่งมีรูปแบบที่เฉพาะต่างจากอุตสหกรรมแบบเดียวกันในต่างประเทศ อีกทั้งผู้ประกอบการด้านการพัฒนาระบบและผู้ใช้งานทั่วไปยังขาดความจากข้อมูลเบื้องต้น[2]ปัญหาของการสูญเสียจำนวนมากในห่วงโซ่อุปาทานของอาหาร (Food-supply chain)ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการ ในการแปรรูป และในการขนส่งภายหลังการเก็บเกี่ยว(Post-Harvest) ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตที่ดีที่สุดทางหนึ่ง คือ การลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารในตลอดห่วงโซ่อุปาทานของการผลิตอาหาร (Food Supply Chain)นั่นเอง ในกรณีของประเทศไทย (“ครัวของโลก”) ซึ่งมีกำลังการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเป็นปริมาณมากจนเป็นลำดับต้นของโลกนั้น การพัฒนาการจัดการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว นับว่าเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์อาหารของไทยได้เป็นอย่างดี
รู้ความเข้าใจในการใช้งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา ส่งผลให้การนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ยังอยู่ในวงจำกัด

 

จึงได้จัดตั้งศูนย์เทคเทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Technology Center) โดยความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้งานในอุตสาหกรรมด้านเกษตรและการแปรรูปอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยจัดทำโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น

 1. โครงการการจัดทำกรณีศึกษาเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี(RFID Smart Adoption Case Study)
  รวบรวมกรณีศึกษา (Case Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กรณีศึกษาที่ประสพความสำเร็จแก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งาน
 2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรม RFID ไทย (Thai RFID Database Program)
  จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรม RFID ไทย เพื่อจัดทำเป็นศูนย์กลางข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย งานวิจัย กรณีศึกษาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลในการดำหนดแนวทางในการศึกษาวิจัยโครงการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในอนาคต
 3. โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบย้อนกลับ“Traceability Technology”
  แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการส่งเสริมเทคโนโลยี ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต ด้านการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้เกิดบูรณาการในองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะเกิดประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

[1] “Technology’s Role in the 21st Century:Food Economics and Consumer Choice” Jeff Simmons, Elanco Animal Health 2009

[2] “Post-Harvest: A Key in Realizing the Benefit of A Green Revolution II” (Presentation), Rosa S. Rolle, Ph.D, Senior Agro-Industry and Post-Harvest Officer, FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand

[3] “Management of reusable plastics crates in fresh produce supply chains: a technical guide”, Rosendo S. Rapusas and Rosa S. Rolle, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Regional Office for the Asia and the Pacific, Bangkok, 2009, ISBN 978-92-5-106312-5

สนใจข้อมูลโครงการต่าง ๆ ขอข้อมูลโครงการ หรือ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

ฝ่ายวิชาการ
สถาบันสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-229-5916, 02-229-1231 โทรสาร 02-345-1232
อีเมล์: research@rfid.or.th

RFID Institute of Thailand

Categories: Uncategorized Tags: , ,

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Categories: Uncategorized